top of page

JARUSALEMA

 

Sizofika nini

Kulomhlaba wakiti

Awu siphe amandla, Nkosi yami 

Ikusasa lethu

Lisezandlern zayo

Awu siphe amandla’ Nkosi yami  

Inde indlela yase Jarusalema

Asazi sizofika nini

Abanye bayaduka

Thina ngeke silahleke

Sihamba nomSindisi

Yebo noma kade ngihamba

Ngeke ngilahle ithemba

Ngihamba nomSindisi

 

CHORUS

 

Jarusalema! Jarusalema!

Kunzima lomtwalo

Jarusalema! Jarusalema!

Baningi baphela kulomgwago

Yebo  noma kade ngihamba

Ngeke ngilahle ithemba

Ngihamba nomSindisi

 

CHORUS

 

Awu siphe amandla Nkosi’yami! (four times)

Somandla! (four times)

Kuzo kube nini ngiphile lempilo? (repeat)

So’fika nini eJarusalema? (four times)

Bayakhala omame

Nabosisi, nabobuthi

Ogogo, obabamkulu

Bathi: “Maye! Maye! Maye! Maye!

Mayebabo!”

  • YouTube Clean
bottom of page